Rewitalizacja

Rewitalizujemy tereny poprzemysłowe w miastach i przekształcamy je w tętniące życiem dzielnice z różnorodną mieszanką mieszkań, terenów zielonych, handlu detalicznego, restauracji i kultury.

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy policy for more information.